Vacature aios-lid Raad van Toezicht Verenso

Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Wij staan voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.

 

De raad van toezicht (RvT) houdt vanuit de missie, visie en strategie van Verenso en volgens de Governancecode Zorg, toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Verenso. Als lid van de RvT maak je deel uit van een team van in totaal zeven toezichthouders. Vier van de toezichthouders zijn specialisten ouderengeneeskunde, waarvan één aios; de overige leden zijn vanwege hun specifieke expertise als niet-lid van Verenso aangesteld (financiële, juridische en politieke portefeuille).

 

De vereniging en de RvT zijn volop in ontwikkeling. Je deelt graag je kennis om mee te bouwen aan onze vereniging. Je vindt het uitdagend om toezicht te houden, mee te denken, te fungeren als werkgever van en waardevolle adviezen te geven aan het bestuur.

 

De leden van de raad van toezicht hebben verschillende achtergronden om zo de verschillende aandachtsgebieden en beleidsterreinen van de vereniging te vertegenwoordigen. Het aios-lid vertegenwoordigt de aios-leden van Verenso en heeft regelmatig contact met de achterban hierover, bijvoorbeeld via VASON.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van het aios-lid van de raad van toezicht, zoekt de raad van toezicht met ingang van 1 mei 2021 een: lid raad van toezicht (aios).

 

De rol

 • Je vertegenwoordigt de aios-leden en fungeert hierbij als klankbordfunctie voor de leden van de RvT en het bestuur en de ontwikkelingen hierbinnen.
 • Je houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
 • Je vormt op hoofdlijnen een oordeel over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Je adviseert, bevraagt en toetst het bestuur over het uitoefenen van haar taken.
 • Je vervult mede de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurders en draagt zorg voor een
 • goed functionerend bestuur.
 • Samen met andere leden van de raad van toezicht en het bestuur onderhoud je contacten met
 • de achterban en creëert draagvlak bij de leden en derden.
 • Jaarlijks leg je verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over de
 • (toezichthoudende) taken in het afgelopen verenigingsjaar.
 • Je deelt je kennis en ervaring en gaat uw samenwerking aan met de andere leden van de raad.

 

Gevraagd profiel

 • Je bent aios ouderengeneeskunde.
 • Je hebt visie op ontwikkelingen in de zorg en op de geneeskunde voor kwetsbare ouderen.
 • Je hebt de ambitie om de missie van de beroepsgroep, zoals in de statuten verwoord, verder vorm en invulling te geven.
 • Je hebt een proactief en positief kritisch ingestelde houding.
 • Je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Je hebt het vermogen om het voorgenomen beleid op relevantie te beoordelen en hierover te besluiten en het bestuur te adviseren.
 • Je bent in staat om op hoofdlijnen het beleid te overzien en de voortgang te kunnen bewaken.
 • Je bent in staat de aios te vertegenwoordigen, geformuleerd beleid uit te dragen en hiervoor

  draagvlak te creëren bij de achterban en stakeholders.

 

Honorering

Verenso is een ledenvereniging, je herkent je in het doel en vindt het belangrijk een maatschappelijke bijdrage en bijdrage aan je beroepsgroep te leveren. Verenso voorziet in een beperkte vacatievergoeding.

 

Tijdsbeslag

Er vinden jaarlijks ongeveer zes reguliere vergaderingen plaats (meestal van 16.00 tot 18.30 uur, ca. 2 tot 3 uur per vergadering) en een heidag. Hiernaast ben je tussendoor beschikbaar als klankbord. Daarnaast wordt je aanwezigheid op prijs gesteld bij de Algemene Ledenvergadering, welke tweemaal per jaar plaatsvindt.

Informatie

Wanneer je je in het geschetste profiel herkent en belangstelling hebt om deel uit te maken van de raad van toezicht, nodigen wij je van harte uit te reageren. Reageren kan tot 22 maart. Sollicitatiegesprekken t.b.v. de rol staan begin april ingepland en vinden online plaats. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Eefje Kruijssen, het huidige (aios)lid raad van toezicht Verenso wiens termijn eindigt, telefoonnummer: 030-2771910. Je sollicitatie kan je per e-mail richten aan Caroline van der Veldt, HRM Adviseur, e-mail: cvdveldt@verenso.nl.