Vacature advies- en geschillencommissie

De Regeling specialismen en profielen geneeskunst (verder: de Regeling) heeft voor de behandeling van (bezwaren tegen) besluiten van de registratiecommissie en tegen besluiten van opleiders en opleidingsinstellingen commissies ingesteld. Een Adviescommissie voor behandeling van bezwaren tegen besluiten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), die de RGS adviseert over het te nemen besluit op bezwaar. En een Geschillencommissie die een uitspraak doet in geschillen over de opleiding als aiossen bezwaar hebben tegen een besluit daarover van hun opleider of opleidingsinstelling.

 

Het doel van beide commissies is om de rechten en belangen van artsen in opleiding (aios), van opleiders en opleidingsinstellingen, van specialisten en profielartsen te beschermen en de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen. In de commissies hebben juristen, specialisten, profielartsen en aiossen zitting. Van oudsher zijn alle specialismen in de commissies vertegenwoordigd; sinds 1 januari 2013 geldt dat ook voor de profielen.

Leden worden benoemd door de RGS. Voor de artsen geldt dat zij specialist of profielarts zijn. Specialisten en profielartsen worden benoemd op voordracht van de betreffende wetenschappelijke vereniging, aiossen op voordracht van LOSGIO, LOVAH, De Jonge Specialist, VAAVG en VASON.

 

Per 25 oktober 2022 ontstaat in zowel de Adviescommissie als de Geschillencommissie een vacature voor een aios ouderengeneeskunde. Een aios kan zowel zitting hebben in de advies- als in de geschillencommissie. Één aios voor de adviescommissie en één voor de geschillencommissie mag daarentegen ook.

Een lid van de Advies- of Geschillencommissie mag niet tevens lid zijn van het bestuur van VASON, of zitting hebben in het College Geneeskundige Specialismen (CGS) of de RGS, en niet werkzaam zijn bij de KNMG.

 

Op de website van de KNMG staat meer informatie over de Adviescommissie (hier) en de Geschillencommissie (hier). 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de beide commissies, mw. mr. I. van Zon-Roobol, secretaris adviescommissie (adviescommissie@fed.knmg.nl) en mw. mr. J.E.D. de Planque, secretaris Geschillencommissie (geschillencommissie@fed.knmg.nl).