Skip to main content

Privacy statement

VASON verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

VASON

VASON is gevestigd te Utrecht, Orteliuslaan 750 (postcode 3528 BB, postbus 19025).

 

Van wie verwerkt VASON persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, (willen) gaan krijgen of hebben gehad. Hierbij valt te denken aan:

 • (potentiële) Leden;
 • Werknemers en vertegenwoordigers van aan VASON gelieerde organisaties (SOON, SBOH, Verenso);
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben of (willen) krijgen.

 

Waarvoor verwerkt VASON persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen aangaan van een relatie met u, in het kader van het lidmaatschap van VASON;
 • Het kunnen onderhouden van deze relatie;
 • Het vervullen van onze rol als belangenbehartiger, vertegenwoordiger en verbinder van aios ouderengeneeskunde;
 • Archiefdoeleinden

 

Welke persoonsgegevens verwerkt VASON?

VASON verwerkt de volgende gegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Paspoortnummer
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer mobiel
 • Emailadres

 

VASON vraagt deze gegevens op bij de SBOH en verzoekt de SBOH deze gegevens te actualiseren waar nodig. De SBOH verzorgt de ledenadministratie voor VASON.

 

Verwerkt VASON ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van wet- en regelgeving.

 

Hoelang bewaart VASON persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van persoonsgegevens zullen wij ons daaraan houden. Persoonsgegevens van onze leden bewaren wij tot het moment waarop zij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde hebben afgerond. Nadien worden hun persoonsgegevens vernietigd.
Van voormalige bestuursleden houdt VASON een reünistenbestand bij. Persoonsgegevens worden hierin alleen opgenomen nadat bestuursleden hiervoor toestemming hebben gegeven.

 

Welke persoonsgegevens verstrekt VASON aan derden?

Het verstrekken van persoonsgegevens door VASON aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om wet- en regelgeving na te leven. Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen zonder uw voorafgaande en expliciete instemming, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen of wanneer dit noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan uit te voeren.

 

Hoe wordt de beveiliging van mijn persoonsgegevens gewaarborgd?

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. De website van VASON, te weten www.vason.nl, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VASON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VASON op via bestuur@vason.nl.

 

Kan ik inzien welke persoonsgegevens VASON van mij verwerkt?

Wij zijn altijd bereid om duidelijk te maken welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt en met welk doel. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de secretaris van het bestuur van VASON, via bestuur@vason.nl.

 

Waar kan ik bij vragen, opmerkingen of klachten terecht?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kun u dit aan ons kenbaar maken via de secretaris van het bestuur van VASON, via bestuur@vason.nl.

 

Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Deze website vason.nl maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u onze website bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookieverklaring.

 

Tot slot

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de website van VASON te raadplegen.