Skip to main content

Extern

VASON voorziet middels een sollicitatieprocedure ook in AIOS-leden voor externe commissies.


KNMG

Commissielid Geschillen- en adviescommissie

De geschillencommissie behandelt geschillen tussen AIOS en opleider of opleidingsinstituut. Een geschil heeft betrekking op een besluit waar de AIOS het niet mee eens is, bijvoorbeeld een geïntensiveerd opleidingstraject of beëindiging van de opleiding.

De adviescommissie behandelt bezwaren van AIOS of specialisten/profielartsen ten aanzien van besluiten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), met betrekking tot inschrijving of doorhaling in het specialisten- of opleidingsregister of erkenning als opleider of opleidingsinstituut.

Voor de behandeling van een geschil of bezwaar wordt zitting gehouden door 3 leden: een jurist en tevens voorzitter, een specialist/profielarts en een AIOS. Voor elk specialisme is er een specialist/profielarts en een AIOS. Doordat er niet altijd een AIOS-lid van het betreffende specialisme beschikbaar is, word een AIOS-lid soms ook benaderd bij geschillen binnen aanverwante opleidingen zoals huisartsgeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de geschillen- en bezwaarprocedure en de daarbij geldende regelementen is te vinden op de website van de KNMG. Ook worden hier de jaarverslagen gepubliceerd waarin de adviezen en uitspraken van de geschillen- en adviescommissie terug te vinden zijn. 

Capaciteitsorgaan 

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.

SOON

Onderwijscommissie SOON

SOON heeft als doel een optimale samenwerking tussen de opleidingsinstituten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en wil daarmee ook voorwaarden creëren voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Hier is in 2018 een onderwijsommissie voor in het leven geroepen, waar nog nadere invulling aan zal worden gegeven.

Regionale onderwijscommissie

Elk opleidingsinstituut heeft een eigen onderwijscommissie. Deze commissie is de stem van de lokale AIOS SO. De commissie bespreekt actuele problemen betreffende de onderwijsinvulling en communicatie met het opleidingsinstituut.

Verenso

In verschillende commissies van Verenso zijn ook AIOS-leden betrokken. In samenwerking met Verenso wordt gezocht naar geschikte AIOS kandidaten om deze functies te vervullen.

Commissielid Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO)

De commissie Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) houdt zich bezig met het continue proces van richtlijnontwikkeling, door Verenso zelf, maar veelal ook in samenwerking met andere beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en andere specialismen. De uitvoering wordt door afzonderlijke werkgroepen gedaan. De WRO stuurt in onderwerpkeuze, prioritering en aan de procesmatige kant van de ontwikkeling van de richtlijnen. Tevens bekijken ze welke externe (door anderen opgestelde) richtlijnen door Verenso geautoriseerd kunnen worden. Ze vergaderen vijf keer per jaar.

Meer info

SBOH

Commissie SBOH Bachdag

In samenwerking met de Werkgroep Sport van de LOVAH wordt jaarlijks de SBOH beachdag georganiseerd. Er sluit één AIOS ouderengeneeskunde aan in deze commissie voor de organisatie. Inmiddels is de dag een geslaagde traditie geworden, waarbij ook het aandeel AIOS ouderengeneeskunde steeds groter wordt.

Werkgroep Zorg 2025

Commissielid Werkgroep Zorg 2025

Als actief lid van Werkgroep Zorg 2025 denk je mee over de gezondheidszorg van de toekomst en hoe we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren voor de patiënt. Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit diverse jonge zorgprofessionals uit zowel de eerste als tweede lijn. Deze multidisciplinaire samenstelling maakt het leuk, leerzaam en inspirerend. Werkgroep Zorg 2025 publiceert visiedocumenten, produceert filmverslagen en vlogs, en organiseert diverse presentaties en workshops.

Wij hebben binnen de werkgroep altijd ruimte voor nieuwe leden. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens aan te sluiten bij onze vergaderingen om kennis te maken!