Missie & visie

Het - in de statuten vastgelegde - doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van aios {…} in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat wij aios iets willen bieden naast het curriculum. Deze taak - ‘in de ruimste zin van het woord’ - vraagt om een gerichte strategie, zodat duidelijk wordt waar de prioriteiten liggen. In 2015 werd daarom een strategisch plan opgesteld, waarbij een missie en visie werden bepaald om VASON richting te geven.

 

Deze missie en visie zijn in oktober 2019 bijgesteld om het toekomstbestendiger te maken.

 

Het uitbreiden van je competenties naast het curriculum, het vormen van een netwerk van toekomstige aios en het zorgen voor inspraak van aios in het curriculum en de cao. Dat is de meerwaarde van VASON.

  

Missie (bestaansrecht en identiteit)

“VASON behartigt de belangen van de aios ouderengeneeskunde en vertegenwoordigt hen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot inspirerende specialisten ouderengeneeskunde.”

 

Visie (gewenste droomsituatie)

  • VASON versterkt de positie van aios door kennisuitwisseling en professionalisering
  • VASON staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing
  • VASON zet zich in voor betrokkenheid tussen aios door verbinding onderling
  • VASON staat voor inspirerende en zichtbare aios ouderengeneeskunde; we staan voor ons vak!

 

Kernwaarden (waar geloven we in/waar streven we naar)

-          Versterken van de positie van aios door kennisuitwisseling en professionalisering

-          Vakbekwaamheid door kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing

-          Betrokkenheid door verbinding

-          Inspiratie en zichtbaarheid: staan voor het vak

 

Strategie (hoe pakken we het aan?)

Pijlers
Om vorm te geven aan de missie en visie van VASON, werden door het bestuur vijf pijlers gevormd waaraan twee bestuursleden zich committeren en waar passende activiteiten en taken aan zijn verbonden. Iedere pijler staat voor een thema. De op deze manier gecreëerde focus van alle bestuursleden zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheid en versnelde besluitvorming. 

VASON kent de volgende pijlers:

1. Belangenbehartiging aios

2. Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

3. Bevorderen aioscontacten

4. Competentieontwikkeling

5. Politiek en Maatschappij

 

Om de doelen per pijler te kunnen bereiken, zijn binnen de diverse pijlers commissies gevormd, waarin aios actief zijn. Zij hebben samen met het bestuur van VASON een rol in het organiseren van activiteiten, maar ook in het participeren in contacten met andere partijen. Deze aiosvertegenwoordigers worden volgens een uniforme sollicitatieprocedure door het bestuur aangesteld voor interne commissies. Aios die als vertegenwoordiger plaatsnemen in externe commissies worden door het bestuur voorgedragen aan de betreffende externe partij.