Missie & visie

Het statutair vastgelegde doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van aios {…} in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat VASON aios iets wil bieden naast het curriculum. Deze taak - ‘in de ruimste zin van het woord’ - vraagt om een gerichte strategie, zodat duidelijk wordt waar de prioriteiten liggen. In 2015 werd daarom een strategisch plan opgesteld, waarbij een missie en visie werden bepaald om VASON richting te geven. Deze missie en visie zijn in oktober 2019 aangescherpt, voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging

 

Het uitbreiden van je competenties naast het curriculum, het vormen van een netwerk van toekomstige aios en het zorgen voor inspraak van aios in het curriculum en de cao. Dat is de meerwaarde van VASON.

 

 

Missie (bestaansrecht en identiteit)

“VASON behartigt de belangen van de aios ouderengeneeskunde en vertegenwoordigt hen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot inspirerende specialisten ouderengeneeskunde.”

 

 

Visie (gewenste droomsituatie)

VASON versterkt de positie van aios door kennisuitwisseling en professionalisering

VASON staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing

VASON zet zich in voor betrokkenheid tussen aios door verbinding onderling

VASON staat voor inspirerende en zichtbare aios ouderengeneeskunde; we staan voor ons vak!

 

Strategie

Pijlers

Om vorm te geven aan de missie en visie van VASON, werden door het bestuur vijf pijlers gevormd. Twee bestuursleden committeren zich aan een pijler, waaraan passende activiteiten en taken zijn verbonden. Iedere pijler staat voor een thema. De op deze manier gecreëerde focus zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheid en versnelde besluitvorming. Meer informatie over de doelen per pijler is te vinden in het betreffende hoofdstuk.

 

VASON kent de volgende pijlers:

  1. Belangenbehartiging aios
  2. Opleiding en wetenschappelijk onderzoek
  3. Bevorderen aioscontacten
  4. Competentieontwikkeling
  5. Politiek en Maatschappij


Om de doelen per pijler te kunnen bereiken, zijn binnen de diverse pijlers commissies gevormd, waarin aios actief zijn. Zij hebben samen met het bestuur van VASON een rol in het organiseren van activiteiten voor aios, maar ook in de samenwerking met andere partijen. Deze aiosvertegenwoordigers worden volgens een uniforme sollicitatieprocedure door het bestuur aangesteld voor interne commissies. Aios die als vertegenwoordiger plaatsnemen in externe commissies worden door het bestuur voorgedragen aan de betreffende partij.