Skip to main content

Missie & visie

Het statutair vastgelegde doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van aios {…} in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat VASON aios iets wil bieden naast het curriculum. Deze taak - ‘in de ruimste zin van het woord’ - vraagt om een gerichte strategie, zodat duidelijk wordt waar de prioriteiten liggen. In 2015 werd daarom een strategisch plan opgesteld, waarbij een missie en visie werden bepaald om VASON richting te geven. Deze missie en visie zijn in oktober 2019 aangescherpt, voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging

Het uitbreiden van je competenties naast het curriculum, het vormen van een netwerk van toekomstige aios en het zorgen voor inspraak van aios in het curriculum en de cao. Dat is de meerwaarde van VASON.

Missie

Bestaansrecht en identiteit

“VASON behartigt de belangen van de aios ouderengeneeskunde en vertegenwoordigt hen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot inspirerende specialisten ouderengeneeskunde.”

Visie

Gewenste droomsituatie

VASON versterkt de positie van aios door kennisuitwisseling en professionalisering. 
VASON staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing.
VASON zet zich in voor betrokkenheid tussen aios door verbinding onderling.
VASON staat voor inspirerende en zichtbare aios ouderengeneeskunde; we staan voor ons vak!

Strategie

Momenteel is het bestuur bezig de visie en de missie van de vereniging te herzien met in achtneming van de huidige tijd en uitdagingen waar we voor staan. Onze nieuw uitgewerkte visie en missie zal in het najaar van 2023 worden gepubliceerd.